iphone porn Správy

Prihlasení užívatelia

Máme online 4 hostí 

Partneri

Správy
Astropraktikum č. 10 Tlačiť E-mail

 

V dňoch 24. až 26.11.2011 sa konalo posledné - desiate astropraktikum pre učiteľov v rámci projektu Vesmír pre hd lesbian porn pokročilých. Výnimočné bolo nielen tým, že bolo posledné. Prvý krát sa väčšia pozornosť venovala medziplanetárnej hmote. Za tým účelom prišiel hlavný lektor z doteraz najvzdialenejšieho pôsobiska. RNDr. Štefan Gajdoš, PhD., sa zaoberá výskumom asteroidov na Astronomickom a geofyzikálnom observatóriu Univerzity Komenského v Modre. Doc. Mgr. Štefan Parimucha, PhD., nerozprával o fotometrii premenných hviezd ako obyčajne, ale o spektroskopii. Súčasne si účastníci mohli prezrieť novú pozorovateľňu Univerzity P. J. Šafárika na Astronomickom observatóriu na Kolonickom sedle, kde sa práve spektroskopia bude robiť. A výnimočné bolo aj to, že sa praktické pozorovania robili v prvý večer, lebo len vtedy bolo jasno.
Čítať celý článok...
 
Astropraktikum č. 9 Tlačiť E-mail
V dňoch 3. až 5.11.2011 sa konalo deviate astropraktikum pre učiteľov v rámci projektu Vesmír pre pokročilých. Babie leto prišlo v novembri a tak sa praktická časť mohla konať pod reálnou oblohou. Väčšinu účastníkov tvorili tak, ako na jednom astropraktiku minulý rok, študenti piateho ročníka Prešovskej univerzity, budúci učitelia fyziky. Hlavným lektorom bol mladý pracovník stelárneho oddelenia Astronomického ústavu SAV porn cartoon Mgr. Emil Kundra, PhD. Vo svojich prednáškach sa venoval supernovám. Najprv pre verejnosť v aule Gymnázia v Snine a potom podrobnejšie pre účastníkov astropraktika v hoteli Armales v Stakčíne.

Čítať celý článok...
 
Astropraktikum č. 8 Tlačiť E-mail
V dňoch 20. až 22.10.2011 sa konalo ôsme astropraktikum pre učiteľov v rámci projektu Vesmír pre pokročilých. Nieslo sa v dobrej nálade napriek počasiu nevhodnému na praktické pozorovania. Venované bolo špeciálne astrofyzike, stelárnej astronómii a v praktickej časti hlavne premenným hviezdam. Nanešťastie sa nepodarilo prísť hlavnému lektorovi RNDr. L. Hricovi CSc. Dve predchádzajúce prednášky, ktoré už v rámci projektu predniesol vzbudzovali oprávnené očakávanie.
Prednášku s účasťou verejnosti v aule Gymnázia v Snine preto zimprovizoval koordinátor projektu P. Dubovský. Poslucháči sa síce nedozvedeli nič fyzikálne zaujímavé, ale viacerých učiteľov aj žiakov gymnázia zaujali prezentované možnosti vykonávania astronomických pozorovaní pomocou automatických ďalekohľadov cez internet.
V teoretickej časti astropraktika mal sólo Doc. Mgr. Š. Parimucha PhD. z UPJŠ v Košiciach. Prednášky o premenných hviezdach a fotometrii boli na vysokoškolskej úrovni. Ostatne medzi poslucháčmi boli aj traja piataci študujúci astrofyziku na UPJŠ.
 
Praktická online payday loans časť bola napriek počasiu bohatá. Účastníci sa dozvedeli ako sa objavuje nová premenná hviezda, ako sa modelujú zákrytové dvojhviezdy, ako sa pracuje s rôznymi typmi ďalekohľadov a ako sa vizuálne pozorujú premenné hviezdy. Ing. P. Ďuriš pridal k štandardnému nácviku práce s astronomickými ďalekohľadmi a montážami aj mnoho cenných rád o výbere teleskopu pre začínajúceho amatéra.
V čase konania astropraktika bol na metrovom ďalekohľade VNT práve namontovaný dvojkanálový fotoelektrický fotometer (po dvoch rokoch súvislej prevádzky CCD kamery). Účastníci si so záujmom prezreli zložitý opticko-mechanický systém fotometra, ale rovnako ich zaujal aj jeho pozorovací program. Pozorovanie geostacionárnych satelitov môže byť zaujímavou činnosťou aj v rámci astronomického krúžku.
Ubytovanie a stravovanie opäť zabezpečoval hotel Armales ku všeobecnej spokojnosti účastníkov aj lektorov.
Čítať celý článok...
 
Astropraktikum č. 7 Tlačiť E-mail

Siedme astropraktikum pre učiteľov odštartovalo záverečnú sériu astropraktít v rámci projektu Vesmír pre pokročilých. Vyznačovalo sa najpestrejším zložením účastníkov čo sa týka vekového rozpätia. Od študentov Prešovskej univerzity po seniorov – študentov univerzity tretieho veku. Astropraktikum sa konalo v dňoch 6. až 8.10.2011. Tematicky bolo zamerané na základy astronómie a najnovšie poznatky o Slnečnej hot lesbian porn sústave.

Hlavným lektorom bol RNDr. Vojtech Rušin, DrSc. z Astronomického ústavu Slovenskej akadémie vied. Prednášku s účasťou verejnosti nazval Dynamické Slnko. Obrázky a animácie z najmodernejších slnečných teleskopov dávajú skutočne nevídanú predstavu o dynamike dejov v slnečnej fotosfére. Téma, ktorá sa ešte pred dvadsiatimi rokmi považovala za nudnú, je dnes pre poslucháčov fascinujúca. Z ďalších teoretických príspevkov vyvolala najväčšiu diskusiu kozmologická téma. Riaditeľ Vihorlatskej hvezdárne RNDr. Igor Kudzej, CSc. hovoril o tmavej hmote a temnej energii.
 
Praktická časť astropraktika bola ochudobnená o pozorovania nočnej oblohy. Napriek tomu, že účastníci sa na observatórium vyviezli prvý aj druhý večer, jasnej oblohy sa nedočkali. Praktická časť teda pozostávala v nácviku práce s astronomickými ďalekohľadmi za bieleho dňa vrátane skladania a justovania GoTo celebrity nude montáže CG5.
 
Zaznamenali sme zmenu v oblasti logistiky astropraktika. Teoretická časť sa nekonala ako zvyčajne na Sninských rybníkoch, ale v Stakčíne, v hoteli Armales.
 
Čítať celý článok...
 
Astropraktikum č. 6 Tlačiť E-mail

Šieste astropraktikum v rámci projektu Vesmír pre pokročilých už bolo dosť zasnežené. Napriek tomu nebola praktická časť úplne nulová. Diery v mrakoch dovolili aspoň pohľad na Jupiter a základnú orientáciu na nočnej oblohe. Astropraktikum sa konalo v dňoch 9. až 11.12.2010. Po dobrých skúsenostiach z minulého roku opäť dostali priestor budúci učitelia z piateho ročníka pedagogického štúdia na Prešovskej univerzite. Tentoraz prišli aj s black porn videos Dr. Csatáryovou, ktorá im v škole prednáša astronómiu.

Hlavným lektorom bol RNDr. celebrity sextapes Zdeněk Komárek, z hvezdárne v Michalovciach. Prvý krát nebola prednáška pre verejnosť nude celebrities venovaná astronomickej téme. Pod poetickým názvom Cesta do hlbín hmoty sa skrýval prehľad súčasných poznatkov jadrovej fyziky a fyziky elementárnych častíc. Nakoniec sa však ukázalo, že jadrová fyzika si kladie tie isté fundamentálne otázky ako kozmológia. Vesmír je stále len jeden a ten istý, či sa naň pozeráme makroskopicky alebo mikroskopicky.

Fotogaléria

Čítať celý článok...
 
Astropraktikum č. 5 Tlačiť E-mail

Piate astropraktikum pre učiteľov v rámci projektu Vesmír pre pokročilých VPP II sa konalo v dňoch 4. až 6.11.2010. Bolo charakterizované pestrou účasťou. Gymnázium Medzilaborce, základné školy Humenné, Michalovce, Kuzmice. Noví aj opätovní účastníci. Zdá sa, že najlepšou propagáciou astropraktík je ústne podanie. Účastníci buď odporučia podujatie svojim známym, alebo sa prihlásia sami.

Hlavným lektorom bol RNDr. Ladislav Hric, CSc., z Astronomického ústavu SAV. Prednáška s účasťou verejnosti bola venovaná Hubblovmu kozmickému teleskopu. Pre učiteľov si pripravil vyčerpávajúci prehľad o kataklizmatických premenných hviezdach. Pre niektorých mohla byť táto prednáška skutočne vyčerpávajúca, ale aj to má svoje opodstatnenie. Popularizátori niekedy v snahe priblížiť tému poslucháčom zjednodušujú skutočnosť a môže vzniknúť dojem, že tá moderná veda je celkom prostá vec. Po dôkladnom priblížení súčasného stavu poznania o kataklizmatických objektoch musí byť každému jasné, že dopracovať sa k nemu, vyžadovalo množstvo tvorivého úsilia špičkových mozgov planéty.

 

Fotogaléria

 

Čítať celý článok...
 
Astropraktikum č. 4 Tlačiť E-mail

Štvrté astropraktikum pre učiteľov v rámci projektu Vesmír pre pokročilých VPP II sa konalo v dňoch 21. až 23.10.2010. Opäť bolo poňaté trochu iným spôsobom, aj keď základné témy zostávajú stále rovnaké. Ústredným motívom boli tentoraz ženy v astronómii. Im bola venovaná téma hlavnej prednášky a medzi lektormi sa tiež objavila žena.

Úvodnú prednášku s účasťou verejnosti mal RNDr. Jozef Žižňovský CSc., z Astronomického ústavu SAV. Názov prednášky bol "ženy pri zrode modernej astronómie" a hovorilo sa hlavne o "háreme" profesora Pickeringa. Atraktívna téma vyvolala zatiaľ najbohatšiu diskusiu v rámci tohoto projektu.

 

 Fotogaléria

 

Čítať celý článok...
 
Astropraktikum č. 3 Tlačiť E-mail

Druhá séria astropraktík pre učiteľov v rámci projektu Vesmír pre pokročilých VPP II sa začala v dňoch 30.9 až 2.10.2010 v poradí tretím astropraktikom.

Čo sa týka programu, volili organizátori radšej menej prednášok v štandardnej dĺžke 1 hodina aj s diskusiou. Osvedčilo sa to. Neboli problémy s dodržiavaním časového harmonogramu.

Úvodnú prednášku s účasťou verejnosti mal Mgr. Július Koza, PhD., z Astronomického ústavu SAV. Prednášal na tému Anatómia Slnka. Väčšinu poslucháčov ako zvyčajne tvorili žiaci Gymnázia v Snine. Téma bola poňatá náročne ale výstižne. S diskusiou trvala celá prednáška 80 minút.

 

Fotogaléria 

 

Čítať celý článok...
 
Astropraktikum č. 2 Tlačiť E-mail
Druhé astropraktikum konané v rámci projektu Vesmír pre pokročilých VPP II sa uskutočnilo v dňoch 10. až 12. 12. 2009. Oproti prvému bola bohatšia účasť a tiež sa zaviedli niektoré zmeny v programe vyplývajúce zo skúseností získaných na prvom astropraktiku. Išlo hlavne o časovú náročnosť. Zlúčili sme viaceré prednášky do jednej, aby sa dal dodržať plánovaný časový rozsah. Čo sa týka obsahu striktne sa prednášky obmedzujú na to čo najviac môžu učitelia využiť pri práci so študentami na škole.
Medzi účastníkmi sa objavili študenti piateho ročníka Prešovskej univerzity, ktorí sa pripravujú na pedagogickú dráhu v odbore fyzika. V čase konania astropraktika teda nepatrili do cieľovej skupiny projektu, o rok však už budú.
Čítať celý článok...
 
Astropraktikum č. 1 Tlačiť E-mail

Prvé astropraktikum konané v rámci projektu Vesmír pre pokročilých VPP II sa uskutočnilo v dňoch 18. až 21. 11. 2009. Účasť bola silne ovplyvnená chrípkovou epidémiou. Napriek vyťaženosti zdravých učiteľov sa podarilo uvoľniť deviatim učiteľom základných aj stredných škôl. Osem z nich bolo zo škôl okresov Humenné a Snina.

  

Fotogaléria

 

Čítať celý článok...